Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen All-X Design en client waarop All-X Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Nagel salon

All-X Design zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

Een afspraak die telefonisch, via whatsapp, per email of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de client gereserveerd.

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan All-X Design middels telefoonnummer 0617348621, per email info@allxdesign.nl of via whatsapp 0617348621.

Bovenstaande punten gelden ook indien de client een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent All-X Design 50% of 100% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de client. All-X Design moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de client melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Betaling

All-X Design vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. All-X Design vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en\of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pin of betaalverzoek te voldoen.

Geheimhouding

All-X Design is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

All-X Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat All-X Design is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. All-X Design is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de nagelsalon.

Garantie

All-X Design geeft de client 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • De client de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon
  • De client zonder handschoenen met agressieve chemicali├źn heeft gewerkt
  • De client de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken
  • De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
  • De client jonger is dan 18 jaar
  • De client zwanger is
  • De client medicatie gebruikt welke loslating kunnen veroorzaken

Beschadiging & Diefstal

All-X Design heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. All-X Design meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via email of telefoon gemeld worden aan de eigenaar van All-X Design. All-X Design moet de client binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal All-X Design passende oplossing verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftlijk kenbaar maakt. Indien All-X Design en client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de client het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Nail art

Indien All-X Design een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de client hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij All-X Design.

Behoorlijk gedrag

De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft All-X Design het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Roken

In de salon wordt niet gerookt.

Recht

Op elke overeenkomst tussen All-X Design en de client is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Leeftijd

De minimale leeftijd die All-X Design hanteert voor het zetten van kunstnagels (acryl of gelpolish) is 16 jaar mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder.

All-X Design

Maandag: 11:00 - 19:00
Dinsdag: 10:00 - 17:30
Woensdag: 13:00 - 19:00
Donderdag: Gesloten
Vrijdag: 10:00 - 16:00
Weekend : Gesloten

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner